Малый бизнес в Казахстане: проблемы развития и перспективы

Молодежь в современном обществе

Налоговая политика Республики Казахстан

Некоторые вопросы национального воспитания

Некоторые вопросы о заработной плате врачей в Казахстане

Курение и молодежь

Концепция развития зеленой экономики в Казахстане

Конкурентоспособность и развитие отечественной фармацевтической промышленности на рынке

Казахстан Как я понимаю экономические исследования

Как я понимаю обшественное благо

Казахстан в международной торговле

Қазақстанда фармацевтика нарығын дамыту жолдары

Здравоохранение в системе рыночных отношений

Здоровье народа как условие экономического роста страны

Духовное ценности современного общества

Дошкольное образование в Республике Казахстан

Взаимодействие СМИ с общественными организациями

Бады: за или против?

«Зеленая» экономика

«Зеленая экономика» — возможности и перспективы

Образовательные программы в формировании личности будущего специалиста

Обязательное медицинское страхование в Республике Казахстан

Отношения студентов и преподавателей

Отрицательное влияние «ФАСТ ФУДА»

Почему молодежь должна стремиться к знаниям и новшеству?

Проблема бедности. Разрешима ли она?

Проблема загазованности мегаполисов

Проблема с дефицитом пресной воды и способ решения

Проблема трудоустройства молодежи в РК

Проблема формирование среднего класса в условиях экономики Казахстана

Проблемы здоровья матери и ребенка

Проблемы повышения профессионального уровня врачей

Проблемы производства и воспроизводства в РК

Проблемы, причины и решение подростковых проблем

Развитие венчурного бизнеса в РК

Развитие лизинговых операций в предпринимательстве

Развитие молодежного лидерства

Развитие отельной индустрии в Казахстане

Развитие рынка шоу бизнеса в Казахстане

Реклама и современный бизнес

Роль государства в области здравоохранения

Роль государства в области здравоохранения

Роль иностранного капитала в экономике РК

Рынок транспортных перевозок в РК

Современное состояние сельского хозяйства РК

Социальная ответственность бизнеса

Социально – экономические проблемы молодежи в Казахстане

Социально – экологические проблемы взаимодействия общества и природы

Социально-экономические последствия болезни туберкулеза

Социально-экономические проблемы села

Спрос и предложение медицинских услуг

Спрос предложение и рыночные структуры в здравоохранении

Страховая медицина: история развития, опыт стран

Уменьшение уровня загрязненности города алматы

Участие молодежи в общественно-политической жизни государства

Формирование толерантных отношений в молодежной среде

Формирование финансово — промышленных группы в Казахстане

Франчайзинг в предпринимательства Франчайзинг

Чем живет современная молодежь Казахстана?

Экологические проблемы Казахстана

Экономика в условиях информационного общества

Экономическая наука в Казахстане

Энергетическая проблема человечества

Ауаның ластану проблемасы

XVIII ғасырдағы қазақ хандығы

XVI-XVII ғасырлардағы қазақ хандығы

XXI ғасыр биотехнология өндірісі

Аймақтық экономиканы дамытудың мемлекеттік жүйесін жаңарту жолдары

Академиялық ұтқырлық: қиындықтары мен преспективалары

Ана мен бала денсаулығын жақсарту ұлт болашағын қалыптастыру

Арал теңізінің тартылуы

Аралдың экологиялық проблемалары

Ауыл тұрғындарының денсаулығы мен әлеуметтік – гигеналық мәселелері

Байқоңыр ғарыш айлағының экологиялық мәселелері

Бала тәрбиесіндегі отбасы дәстүрлерінің маңызы

Бәсекелестік ортадағы баға саясатының қалыптасуы

Білім беруді ақпараттандыру мәселелері

Венчурлық бизнестің Қазақстанда даму перспективалары

Ғаламдану және мәдениет қайшылықтары

Ғаламдану үрдісі жағдайындағы ғарышты игеру

Ғаламдану үрдістері жағдайындағы медициналық технологиялар

Ғаламдық жылыну проблемасы

Денсаулық сақтау саласын қаржыландырудың мәселелері

Әлем бойынша халықтың қартаю проблемасы

Әлемде Қазақстандық брендті қалыптастыру жолдары

Әлемдік дәрі-дәрмек өндірісінде Қазақстанның мүмкіндіктерімен мен перспективасы

Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар

Әлеуметтік желілер ақпараттық ресурс ретінде

Елімізде медициналық сақтандыру жүйесін енгізу туралы

Еліміздегі бизнестің әлеуметтік жауапкерішілігі

Еңбек күшінің миграциясы

Еңбек миграциясы Қазақстанда: казіргі жағдайы мен болашағы

Еңбек төлеуді ұйымдастырудың ерекшелігі

Есірткімен күрес

Жаһандану және ұлттық тәрбие мәселесі

Жаһандану және ұлттық тәрбиенің кейбір мәселесі

Жасандық түсік – жаһан қасіреті

Жастар проблемалары: мәдениетті мен даму бағыттары

Жастардың инстуттары: жастардың әлеуметтену үрдістеріндегі әлеуметтік институтардың рөлі

Жасыл экономика Қазақстан жағдайында

«Жасыл экономика»: казіргі жағдайы және перспективалары

«Жасыл экономика»: — экономикалық дамудың серпілісі

Желілік сауда ғаламданудың бір белгісі ретінде

Жоғарғы оқу орындарында студенттердің өзіндік оқу іс – әрекетін ұйымдастыру тәжірбиесін талдау

Жоғары технологиялық өндірістер үшін білім беру және дайындау

«Жұмыспен қамту — 2020 жол картасы»

Жұмыссыздық және нарықтық экономика шарттарында оны жеңу әдістері

Интернет желісі және ғаламдану үрдісі проблемалары

Қазақ тілді ақпарат ресурстарын өзге тілдегі ресурстармен бәсекеге қабілеттілігі

Қазақ халқының жүзге бөлінуі және заңдар жүйесі

Қазақ халқының рухани мәдениеті

Қазақ халқының тұрмыс тіршілігі

Қазақ халқының шаруашылығы мен мәдениеті туралы

Қазақ хандығы тарих толқынында

Қазақ хандығы және қазақ мемлекетті

Қазақ хандығына 550 жыл

Қазақ хандығының астаналары

Қазақ хандығының дәстүрі мен тілі

Қазақ хандығының құрылу негіздерінің кейбір мәселелері

Қазақ хандығының құрылуы және қазақ халқының қалыптасуы

Қазақ хандығының құрылуы

Қазақ хандығының мәдениеті

Қазақ хандығының тарих ағынында пайда болуы

Қазақстан – әлемдік қауымдастықта

Қазақстан азаматтарының тұтынушылық сұраныстары және оған әсер ететін факторлардың әсері

Қазақстан ғаламдану жағдайында

Қазақстан жағдайында ер кісілер мен әйелдердің теңдігі проблемасы

Қазақстан жағдайында үш тұғырлы тіл мәселесі

Қазақстан жағдайындағы франчайынзингтің дамуы

Қазақстан және Орталық Азия экономикалық қауіпсіздігі

Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік – қаржылық топтардың қалыптасуы

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті қалыптастыру жүйесі және оны дамыту перспективалары

Қазақстан Республикасының АӨК саласындағы мамандарын даярлау мәселесі

Қазақстан Республикасының зейнетақы қоры жүйесі және оны реформалаудың алғышарттары

«ЖАСЫЛ» экономиканы дамытудың жеті негізігі бағыттары

Қазақстан экономикасын әртраптандыру жолдары

Қaзақстан экономикасындағы инновациялық технологиялар

Қазақстанда ақпараттақ технологиялар нарығын дамыту жолдары

Қазақстанда баламалы энергия көздерін пайдалану жолдары

Қазақстанда инновциялық кәсіпкерліктің дамуы

Қазақстанда қонақ үй индустриясын дамыту

Қазақстандағы медициналық көмектің сапасы

Қазақстанда өмір сапасын жақсарту жолдары

Қазақстанда франчайзинг жүйесінің дамуы

Қазақстанда экспортқа бағыттылған тауар өндірісін дамыту жолдары

Қазақстандағы ауыз су тапшылығы

Қазақстандағы жоғарғы білім жүйесінің жастардың әлеуметтік қалыптасуына әсері

Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесі және оны шешу жолдары

Қазақстандағы қаржылық кәсіпкерліктің дамуы

Қазақстандағы кедейшілікпен күрес

Қазақстандағы қонақ үй бизнесі, ерекшеліктерімен мен ұйымдастыру құрлымы

Қазақстандағы құнды қағаздар нарығын дамыту

Қазақстандағы қызмет көрсету саласының кейбір мәселелері

Қазақстандағы технопарктердің қалыптасуы мен дамуы

Қазақстандағы ұлттық компаниялар мен шетел компанияларына жұмысқа орналасудағы жас мамандардың мүмкіндіктері

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабіліттілігін арттырудың теориялық аспектілері

Қазақстанның білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңестігінде

Қазақстанның бүгіні мен ертеңі

Қазақстанның бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруінің қазіргі жағдайы және өзекті мәселелер

Қазақстанның индустриялды-инновациялық дамуы

Қазақстанның инновациялық үдерісіндегі аймақтық (өңірлік) даму мәселелері

Қазіргі таңдағы әлемдік инновациялық технологияларды

Қазақстан медицинасында қолдану мәселесі

Қазіргі жағдайда инновациялық кәсіпкерлік

Қазіргі жастардың кейбір өзекті мәселелері

Қазіргі таңдағы ғаламдану үрдістері: артықшылықтары мен кемшіліктері

Қазіргі таңдағы әлемдік инновациялық технологияларды

Қазақстан ауыл шаруашылығында қолдану мәселесі

Қазіргі таңдағы ұлттық тәлім тәрбие қарама-қайшылықтары

Каспий теңізі – әлемдік проблема

Керей мен жәнібек бастаған қазақ хандығы

Кәсіпорын (қор) капиталының айналымы мен шеңбер айналымы

Қоғам дамуындағы мемлкеттің рөлі туралы

Қоғам дамуындағы мемлекеттің рөлі

Қоғамдық өндірістің негіздері

Қоғамдық өндірістің нысандары

Консалтингтік кәсіпкерліктің даму болашағы

Көп ұлтты мемлекет — экономикалық дамудың негізі ретінде

Көшпенді шаруашылық адамзат тарихында

ҚР венчурлық кәсіпкерліктің дамуы

ҚР ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары

ҚР-дағы ауыл шаруашылығындағы шағын бизнестің маңызды мәселелері

Күн сәулесі болашақтың сарқылмас энергиясы

Медициналық білім берудің қазіргі жағдайы және даму болашағы

Мейірбике ісі жүйесінің рөлі және заманауи ғылым негізгі

Мейрамхана бизнесінің дамуын ұлттық нақышта ұйымдастыру мәселесі

Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, бағыттары

Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Экономикалық жүйе

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың әлеуметтік-экономикалық мәселелері

Оңтүстік Қазақстан облысындағы мақта шаруашылығы

Орталық Азия аймағындағы су ресурстарының мәселелері

Өндіріс рентабельділігін жоғарлату жолдары және табыс көздері

Өндіріс факторларының нарықтары және факторлық табыстардың қалыптасуы

Өткенді ұлықтау — тарихты ұмытпау

Өткір әлеуметтік проблемма – кедейшілік

Парникті эффекты (жылу эффекті)

Парниктік эффекты – ғаламдық проблема

Семей полигоны – Қазақстанның ядролық қасіреті

Семей ядролық полигоны

Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану проблемасы

Таза ауыз су — ғаламдық проблема

Терроризм және саяси экстремизм проблемасы

Тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен ертеңі

Тіл-ұлттың жаны

Тұрақты дамудың экономикадағы маңызы

Тұрғын үй саласын мемлекеттік реттеу теттіктері

Үштұғырлы тіл: артықшылықтары мен қиыншылықтары

Ұлттық экономика жүйе ретінде

Факторинг кәсіпкерліктегі қаржыландыру тәсілі ретінде

Халықаралық деңгейде туризмді жетілдіру жолдары

Халықаралық терроризм проблемасы

Шағын және орта бизнес: даму проблемалары мен тенденциялары

Экономика саласындағы интернет технологиялар

Экономикалық теория пәні және әдістері

Экономикалық даму циклі

Экономикалық қатынастар жүйесіндегі инфрақұрлымды дамыту

Экономиканы дамыту мақсатында өнертапқыштарды қолдау

Экономиканы тұрақты дамытуды қамтамасыз етудің жолдары

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы инвеститциялық әлеует

ЭКСПО 2017 – Қазақстан экономикасындағы заманауи өзгерістер

Электрондық коммерцияның Қазақстандық нарықтағы даму жолдары мен мәселелері

Электрондық оқулықтың тиімділігі мен маңызы

21-ғасырдағы-капитал

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) КЕШЕНДІ ІС-ШАРАЛАРЫ БИЗНЕС РЕТІНДЕ

АДАМДАРДЫ БИЛІК ЕТУ ӨНЕРЛЕРІ

Адамның стресстік жағдайындағы мінез-құлқы

Ақпараттың қоғамдағы рөлі

Бизнес және ұлттық менталитет

Бизнестегі көшбасшылық

Бизнестің жұмыссыздық мәселесін шешу мүмкіндігі

Білім беру нарығындағы маркетинг

Білімнің адам өміріндегі орны

Возможности и перспективы криптовалюты в казахстане

«Голландская болезнь» в условиях казахстана

Әлихан Бөкейхан қазақ зиялылары арасында ірі тұлға

Жастар арасындағы көшбасшылық мәселелері

Казахстан и рынок технологий

Кәсіби ортаның адам санасына әсері

Кәсіпкерліктегі тәуекелділік

Конфликт және оның түрлері

Көшбасшылық

Көшбасшылық және билік

Көшбасшылық және гендерлік мәселе

Көшбасшылық және өзін-өзін дамыту мәселесі

Көшбасшылық стильдері

Көшбасшылықтағы этикалық мәселелер

Көшбасшылықтың психологиялық аспектілері

Қазақ жастарының бизнеске бейімділігі мәселесі

Қазақстандағы бизнес және тілге қатысты кейбір мәселелері

Қазақстандық басқару стилі

Лидер және имидж

М. Портердің бәсекелік артықшылық теориясы осы күнгі халықаралық бизнестің негізгі теориясы ретінде

Маргарет Хильда Тэтчер Мұстафа

Кемал Ататүрік – әлемдегі он ұлы көшбасшының бірі

Осы күндегі криптовалюта мәселесі

Отбасының адам өміріндегі рөлі

Проблемы миграции в современном казахстане

Психология білімі және көшбасшылық

Сингапурдың негізін салушы — Ли Куан Ю

Стив Джобс

Торгово-экономическое сотрудничество казахстана с мировым сообществом

Трансұлттық компаниялардың ерекшеліктері мен стратегиялық мүмкіндіктері

Тұлғаның кәсіби біліктілігін арттыру қажеттілігі

Ұйымдағы микроклимат

Халықаралық бизнестегі протекционизм және сауда кедергілері

Халықаралық бизнестегі жарнама және оның рөлі мен орны

Халықаралық бизнестің трансұлттық үрдістері ғаламданудың салдары ретінде

Халықаралық институттар

Халықаралық логистика

Шағын және орта бизнес үшін ғаламдық маркетингтің мүмкіндіктері

Электрондық бизнес және биржа

Байланыс қызметтері нарығы

Вопросы налоговой культуры

Әйелдер ұжымын басқарудың мәселелері

Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету

К вопросу налогообложения в казахской степи при царской россии

Кәсіпорындағы жоспарлаудың мазмұны

Кросс-мәдени менеджменттің мәні және мазмұны

Курить или не курить: к вопросу налогообложения табачных изделий

Қоғамдағы мәдени қажеттілік

Қызмет көрсету нарғының ерекшеліктері

Қызмет көрсету нарығының инфрақұрылымы

Қызмет көрсету саласындағы бәсекелестік

Қызмет көрсету саласындағы маркетингтік концепция мәселесі

Қызмет көрсету саласындағы сапа мәселесі

Қызмет көрсету саласының ел экономика жүйесіндегі рөлі

Қызмет көрсету: телемаркетинг

Қызмет көрсетуді алға қарай жылжыту мен өткізу

Мәдени шоктың түсінігі, себептері мен салдары

Налог на доходы от капитала (сравнительный анализ стран)

Налог на игорный бизнес

Налог на наследование и дарение

Налог на недвижимость (сравнительный анализ)

Налог на роскошь

Налоговая грамотность населения

Налоговые льготы и преференции

Особенности современных налоговых систем ( сравнительный анализ стран еаэс)

Өндірістегі логистика

Өндірісті басқару құрылымының элементтері

Өндірісті жоспарлау

Өндірісті оперативті басқару

Өндірісті оперативті басқарудың мәні

Өндірісті ұйымдастыру түрлері, нысандары және әдістері

Өндірістік бағдарлама

Өндірістік кәсіпорын және оның құрылымы

Өндірістік қорлар

Өндірістік менеджмент дамуының қысқаша тарихы

Өндірістік менеджменттің мәні мен функциялары

Өндірістік шығындар және оның түрлері

Өнеркәсіп орнының өндірістік құрылымы

Пенсионная реформа республики казахстан (сравнительный анализ)

Персоналды басқарудағы басшының имиджі мәселесі

Персоналды басқарудағы креативтілік

Персоналды басқарудың тарихы

Система налогообложения (казахстана, россии, беларусь)

Социальные аспекты налогообложения

Сравнительный анализ ндс в республике казахстане и в республике беларусь

Тұрғын үй коммуналды қызмет көрсету

Тұрмыстық қызмет көрсету

Ұжымдық мәдениет

Ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері мен ұқсастықтары

Америкадағы менеджмент ерекшеліктері

Банк саласындағы маркетинг

Банктегі маркетинг

Басқарудағы коммуникациялық үрдістер

Бәсекеге қабілеттілікті бағалау мәселесі

Бәсекелік орта және маркетинг

Бренд тауарлары және олардың ерекшеліктері

Еңбек нарығы

Әділеттілік теориясы

Әлеуметтік маркетинг

Әлеуметтік менеджмент

Жапондық менеджменттің ерекшелігі

Жапониядағы маркетинг

Интернет дүкенін дамытудағы маркетингтік каналдардың маңыздылығы

Көшбасшылық және басқару үрдісі

Күту теориясы

Қазақстан қоғамындағы маркетингтің рөлі

Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг

Қызмет көрсету саласындағы маркетинг

Маркетинг және нарық зерттеулері

Маркетингтік саясат

Маркетинг ілімінің дамуының тарихы

Маркетинг кешеніндегі баға

Маркетинг саласындағы этика мәселесі

Маркетингтік зерттеулер

Маркетингтік өткізу жүйелері

Маркетингтік саясат

Маркетингтің даму тарихы

Менеджмент басқару мектептері

Менеджмент және менталитет

Менеджментегі креативтілік

Осы күндегі еңбекті ынталандыру (мотивация) мәселесі

Сұраныс жағдайы және маркетинг

Тайм — менеджмент

Тайм менеджмент мәселесі

Теледидар жарнамасы және оның ерекшелігі

Туризм саласындағы маркетинг

Тұлғаның психологиялық бейнесі

Ұйымдастыру үрдісін бағалау

Ұйымның ішкі ортасы

Ұйымның кадрлық саясаты

Фирманың маркетингтік қызметі

Шағын бизнес және жарнама

Шоу бизнестегі маркетинг

Әйелдер ұжымын басқарудың мәселелері

Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету

К вопросу налогообложения в казахской степи при царской россии

Кросс-мәдени менеджменттің мәні және мазмұны

Курить или не курить: к вопросу налогообложения табачных изделий

Қызмет көрсету нарығының инфрақұрылымы

Қызмет көрсету саласындағы сапа мәселесі

Мәдени шоктың түсінігі, себептері мен салдары

Налог на игорный бизнес

Налог на наследование и дарение

Особенности современных налоговых систем ( сравнительный анализ стран еаэс)

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика